VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku

 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území Obce Povina

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Povina 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Povina 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Povina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2014

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Povina

 

NÁVRH Dodatku Č. 1k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Povina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Č. 1/2014

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 

 

Dodatok č. 1. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území Obce Povina

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Povina

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Povina č.3/2012
o miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Povina č. 2/2012
o miestnej dani z nehnuteľnosti, s účinnosťou od 01.01.2013

 

VZN č.1/2012 o obmedzení hazardných hier na území Obce Povina,

účinné od 12.07.2012

 

Dodatok č.5 k VZN č.4/2008 a Dodatku č.l a č.2 a č.3 a č.4,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Povina, s účinnosťou od 01.01.2012

 

Dodatok č.2 k Všeobecne zavazné nariadenie obce Povina č.5/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, s účinnosťou od 01.01.2012

 

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009
o určení výšky dotácie na mzdy II prevádzku škôl a školskych zariadení zriadených na území Obce Povina, s účinnosťou od 01.01.2012

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Povina a obecných komisií, účinné od 28.01.2011

 

VZN číslo 1/2011 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce, účinné od 15.02.2011

 

Dodatok č.3 k VZN č.4/2008 a Dodatku č.1 a č.2 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Obce Povina, účinné od 01.04.2011

 

VZN č.2/2011 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za túto službu, účinné od 15.04,2011


Dodatok č.4 k VZN č.4/2008 a Dodatku č.I a č.2 a č.3
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti Obce Povina, s účiinosťou od 01.09.2011

 

Dodatok č.1 k VZN č.4/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Povina, s účinnosťou od 01.01.2010

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Povina, účinné od 01.01.2010

 

Dodatok č.2 k VZN č.4/2008 a Dodatku č.I o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Povina, s účinnosťou od 01.09.2010

 

Dodatok č.1 k VZN č.3/2008 o verejnom poriadku na území obce Povina, s účinnosťou od 01.01.2009

 

VZN č.6/2008 o miestnych daniach na území obce Povina,

účinné od 01.01.2009

 

VZN č.5/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, účinné od 01.01.2009

 

VZN č.3/2008 o verejnom poriadku na území obce Povina,

účinné od 22.05. 2008

 

VZN č.4/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Povina, účinné od 11.08.2008