VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKAOznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia

 

 

Určenie obce príslušnej na konanie o súhlase na výrub dreviny podl'a § 69 ods. 3 a § 68 písm. q) zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov