Verejná vyhláška č.3/2019-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

- príloha situácia

Verejná vyhláška č. 26/2018 - Rozhodnutie

Verejná vyhláška č. 25/2018 - Rozhodnutie

Verejná vyhláška č. 26/2018 - Oznámenie o začiatku územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška č. 25/2018 - Oznámenie o začiatku územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Smernica o verejnom obstarávaní


 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE POVINA

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - potvdenie o cene

 

Návrh rozpočtu Obce Povina na roky 2017 – 2019

 

Návrh rozpočtu príjmov Obce Povina na roky 2016 - 2018

 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ vydáva POTVRDENIE O CENE č.0293/2014N-PC

 

SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám číslo 03/2012 na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.......