Nájomná zmluva č.2/2019

zverejnené dňa 25.2.2019

 

Nájomná zmluva č.1/2019

zverejnené dňa 18.2.2019

 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

zverejnené dňa 20.11.2018

Zmluva č.1048/2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018
zverejnené dňa 20.11.2018

Zmluva č.129443 08U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu dotácie
zverejnené dňa 20.11.2018

Nájomnícka zmluva č.9/2018
zverejnené dňa 08.11.2018

Nájomnícka zmluva č.8/2018
zverejnené dňa 08.11.2018

Nájomnícka zmluva č.7/2018
zverejnené dňa 08.11.2018

Zmluva o dielo č.8/2018
zverejnené dňa 31.10.2018

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 19.10.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 15/2015

zverejnené dňa 18.10.2018

Zmluva o dielo č.7/2018
zverejnené dňa 08.10.2018

Zmluva o dielo č.6/2018

zverejnené dňa 28.09.2018

DOHODA č. 18/25/50J/39 o poskytnutí príspevku

zverejnené dňa 23.08.2018

Zmluva o zabezpečení využívania komplexného softvérového nástroja

zverejnené dňa 22.08.2018

Zmluva o prenájme hnuteľného majetku obce Povina zo dňa 01.08.2018

zverejnené dňa 17.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č.67/K/OK-2018

zverejnené dňa 13.08.2018

Zmluva o dielo č. 5/2018

zverejnené dňa 03.07.2018

Zmluva o dielo č. 4/2018

zverejnené dňa 03.07.2018

Zmluva o zverení majetku do užívania č. 6/2018

zverejnené dňa 29.06.2018

Nájomná zmluva č.5/2018

zverejnené dňa 26.06.2018

Dodatok č.1 Rámcovej dohody č. 2788/2016

zverejnené dňa 02.06.2018

Zmluva o dielo č. 3/2018

zverejnené dňa 29.05.2018

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY

zverejnené dňa 20.05.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 03.05.2018

Zmluva č. 148 551 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
zverejnené dňa 03.05.2018

Zmluva o poskytnutí právnych služieb
zverejnené dňa 13.03.2018

Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie
zverejnené dňa
31.01.2018

Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie
zverejnené dňa 31.01.2018

Nájomná zmluva č.2/2018
zverejnené dňa 02.01.2018

Nájomná zmluva č.1/2018
zverejnené dňa 02.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
zverejnené dňa 01.12.2017

Licenčná zmluva
zverejnené dŇa 29.11.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluva č.2616/2007/160 zo dňa 15.03.2007
zverejnené dňa 28.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

zverejnené dňa 16.11.2017

Nájomná zmluva č.5/2017
zverjnené dňa 30.10.2017

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.849/2016/UZ
zverejnené dňa 09.10.2017

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 07.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č.V3/2017/K/28
zverejnené dňa 19.07.2017

Mandátna zmluva
zverejnené dňa 01.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č.184/K/OK-2017
zverejnené dňa 11.05.2017

Nájomná zmluva č.4/2017
zverejnené dňa 30.04.2017

Zmluva na poskytovanie servisných služieb
zverejnené dňa 13.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. MDS_Povina_1
zverejnené dňa 23.02.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zverejnené dňa 16.02.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti
zverejnené dňa 06.02.2017

Nájomná zmluva č.3/2017
zverejnené dňa 30.01.2017

Nájomná zmluva č.02/2017

zverejnené dňa 19.01.2017

Zmluva č.01/2017
zverejnené dňa 17.01.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 15/2015
zverejnené dňa 07.12.2016

Nájomná zmluva o užívaní nebytového priestoru na Obecnom úrade v Povine
zverejnené dňa 30.11.2016

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043ZA050013
zverejnené dňa 22.11.2016

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
zverejnené dňa 22.11.2016

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1222/2016/D
zverejnené dňa 05.10.2016

Zmluva o termínovanom úvere č.849/2016/UZ
zverejnené dňa 05.10.2016

Zmluva o dielo č.20160901/EMLISIT
zverejnené dňa 03.10.2016

Zmluva o dielo č.2/2016
zverejnené dňa 03.10.2016

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

zverejnené dňa 06.09.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 29.07.2016

Nájomná zmluva č.1/2016
zverejnené dňa 23.06.2016

ZMLUVA O POSKYTNUTí NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRíSPEVKUČ. 043ZAOS0013
zverejnené dňa 31.05.2016

Z M L U VA č. 10/ZA/2016 - MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu
zverejnené dňa 11.05.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
zverejené dňa 05.05.2016

Zmluva o spolupráci pri organizovaní zberu použitého šatstva a textílií na území obce/ mesta Povina
zverejnené dňa 10.02.2016

POISTKA číslo 9160052022
zverejnené dňa 02.02.2016

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 16.01.2016

ZMLUVA O ODBERE ODPADOV
zverejnené dňa 02.01.2016

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
zverejnené dňa 3.11.2015

Dodatok č. 3 k zmluve č. 1413 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Kúpna zmluva č. Z201532256_Z
zverejnené dňa 29.10.2015

 

ZMLUVA O DIELO Č.4914/2016/1
zverejnené dňa 28.10.2015

 

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

Mandátna zmluva č.2015/VO/01/IVOMOS/Povina
zverejnené dňa 19.10.2015

Dohoda č.19/2015 o poskytnutí finančného príspevku 
zverejené dňa 19.10.2015

Zmluva o dielo č.13/2015
zverejnené dňa 04.10.2015

Zmluva č.1/2015
zverejnené dňa 29.05.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
zverejnené dňa 29.09.2015

Zmluva o dodávke a odbere tepla č.15/2015
zverejnené dňa 30.07.2015

Zmluva o dielo č.SB09072015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
zverejnené dňa 07.04.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.228/2015/D
zverejnené dňa 26.02.2015

Zmluva o kontokorentnom úvere č.138/2015/UZ
zverejnené dňa 26.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
zverejnené dňa 16.02.2015

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zverejnené dňa 16.02.2015

Dodatok č.10 k zmluve číslo 17/2006

zverejnené dňa 23.12.2014

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
zverejnené dňa 03.12.2014

Zmluva o dielo č.34/2011
zverejnené dňa 02.12.2014

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov
zverejnené dňa 12.11.2014

ZMLUVA O VÝPOŽiČKE PODPERNÝCH BODOV
zverejnené dňa 21.10.2014

ZMLUVA O DIELO č.2014/EB/Ol/020
zverejnené dňa 08.10.2014

Zmluva o výpožičke pozemku parcele KN C č. 5309
zverejnené dňa 01.10.2014

ZMLUVA O POSKYTNUTí DOTÁCIE PODĽA VZN č.l/200S O POSKYTOVANí DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE
zverejnené dňa 01.08.2014

DOH O D A Č.(01l2014/10) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky
zverejnené dňa 16.09.2014

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
zverejnené 26.09.2014

ZMLUVA O DIELO Č. 08/2014 NA EXTERNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 
zverejnené dňa 15.08.2014

Dodatok k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KaHR-22VS-IOOl/0214/42
zverejnené dňa 05.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č.l/2005 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
zverejnené dňa 03.06.2014

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. D/13/483/486001
zverejnené dňa 27.06.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. D/13/483/486001
zverejnené dňa 13.06.2014

Zmluva o dielo č. 0/13/483/486001
zverejnené dňa 22.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.l/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
zverejnené dňa 17.02.2014

Zmluva o dielo č. 02/2014

zverejnené dňa 30.01.2014

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

zverejnené dňa 29.11.2013

Komisionárska zmluva

zverejnené dňa 17.10.2013

Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil

zverejnené dňa 13.09.2013

Zmluva o dielo - odchyt zabehnutých, opustených, túlavých alebo zranených zvierat vo verejnom záujme na verejných priestranstvách obce na základe objednávky obce.

zverejnené dňa 10.09.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.

zverejnené dňa 05.09.2013

Zmluva O finančnej podpore pre pripravovanú knižnú publikáciu.

zverejnené dňa 01.09.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č./2005 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

zverejnené dňa 01.08.2013

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona Č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) - Odvodňovací zberný rošt + šachta a priepust DN 300 v Povine-cesta k cintorínu.

zverejnené dňa 03.07.2013

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

zverejnené dňa 13.06.2013

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) - Oprava výtlkov na miestnej komunikácií v obci Povina.

zverejnené dňa 20.05.2013

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 202/2013 uzavretá podl'a § 50a Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v platnom znení, medzi obcou Povina a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

zverejnené dňa 09.06.2013

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb 2/2013 uzavretý podl'a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, medzi obcou Povina a Ing. Zuzanou Židekovou

zverejnené dňa 18.05.2013

Kúpna zmluva na pozemky pod bytovým domom č.401
zverejnené dňa 11.03.2013

Zmluva č. 2/2013 o poskytovaní služieb

zverejnené dňa 19.02.2013

Zmluva č. 1/2013 o prevádzkovaní verejného vodovodu

zverejnené dňa 13.02.2013

Zmluva č. KaHR-22VS-I001l0214/42 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zverejnené dňa 13.02.2013

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

zverejnené dňa 17.11.2012

Zmluva č. 25/2012Sk o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Žilina .........

zverejnené dňa 02.08.2012

Zmluva o inzercii

Zmluva č. 7215864 na dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie Tatarovce

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215862 na dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie nižný koniec

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215863 na dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie horný koniec

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7304261 na dodávku a distribúciu elektriny - dom smútku

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215869 na dodávku a distribúciu elektriny - TJ Slovan Povina

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215868 na dodávku a distribúciu elektriny - MKS

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215861 na dodávku a distribúciu elektriny - Tatarovce

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7215883 na dodávku a distribúciu elektriny - OÚ

zverejnené dňa 23.07.2012

Zmluva č. 7315745 na dodávku a distribúciu elektriny

zverejnené dňa 23.07.2012

DOHODA číslo: 39/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu......

zverejnené dňa 17.05.2012

Zmluva č. R 28/2012 o ročnej údržbe programového vybavenia

zverejnené dňa 01.04.2012

Zmluva o nájme č. N 2012/0208

zverejnená dňa 09.02.2012

Zmluva o dielo, Juraj Jánošík

zverejnené dňa 19.01.2012

Zmluva o dielo, EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.

zverejnená dňa 06.01.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, M - SILNICE, a.s.

zverejnené dňa 28.12.2011

Zmluva o dielo, M - SILNICE, a.s.

zverejnené dňa 26.12.2011

Dohoda Čo 73/ §50j /2011, o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení....

zverejnené dňa 30.11.2011

Zmluva CEZ: UVSR - 1870/2011, o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu.....

zverejnené dňa 22.11.2011

Kúpna zmluva č.30201/001/2011/Povina/1514/BEMA

zverejnené dňa 18.10.2011

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1413 o zabezpečení zberu, prepravy a
zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných........

zverejnené dňa 24.09.2011

Zmluva o dielo, Vladimír Truchlý - TYPOS

zverejnené dňa 21.06.2011

Mandátna zmluva č. 07/2011, Ing. Vladimír Broz - ZABROZ

zverejnené dňa 29.03.2011

Zmluva o dielo, Octigon, a.s.

zverejnené dňa 19.02.2011

Mandátna zmluva č. 12/2011/VO, Ing. Jozef Kozík

zverejnené dňa 18.01.2011

Z m I u v a č. 3/2010 o prenechaní pozemku parcele E KN č.3876 do dočasného užívania
zverejenené dňa 18.10.2010

Zmluva č.4/2010 o prenechaní pozemku parcele C KN č.896 do dočasného užívania

zverejnené dňa 18.10.2010

Zmluva o výpožičke 3/99-2010
zverejnené dňa 30.06.2010

ZMLUVA O DIELO
zverejnené dňa 27.06.2010

<span style="font-size: 12pt;&q