Nakoľko uplynulo 10 rokov od uzatvorenia zmlúv na hrobové miesta, je potrebné ich obnoviť na obecnom úrade. 

Uzatvárajú sa bez zmeny na 10 rokov a suma za jedno hrobové miesto je 10,- eur.