Povrch chotára z treťohorných hornín je v oblasti obce pahorkatinný, na východe prechádza do vrchoviny až hornatiny. Okrem okolia obce a potoka v západnej časti chotára je zalesnený prevažne ihličnatými drevinami, najviac tu prevláda smrek a z listnatých drevín buk, vyskytujú sa tu mnohé chránené rastliny, ako sú horec žltý a horec fialový. Chotár má hnedé lesné pôdy. Je tu sírnatý prameň.

 

Obec má rozlohu 1 888 ha, je dlhá 5 km. Časť zástavby sa nachádza okolo medzinárodnej komunikácie E 75, avšak jej prevažná časť je situovaná okolo Povinského potoka v tradičnej potočnej zástavbe, ktorá je neprerušovaná až do 3 kilometrov, potom sú domy roztrúsené a väčšia skupina je až v chránenej pamiatkovej osade Tatarovce. Povinský potok je vyhlásený za pstruhový potok. Obcou prechádza niekoľko turistických trás. Súčasťou obce je aj jedna z najväčších záhradkárskych osád na Slovensku - Mazák.

Kostol je zasvätený korunovácii Panny Márie. Na náprotivnej strane chotára je malá zvonica. V prvej polovici 20. storočia bol postavený nový cintorín, pozemok bol darovaný miestnym urbariátom. Medzi kultúrne pamiatky možno zaradiť barokovú kaplnku z 18. storočia a hlavný neogotický oltár zo začiatku 20. storočia. Tradičným prvkom obce je cestná radová zástavba.

Povina je zapojená do projektu Biomasa .